×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Drepturile și obligațiile consumatorului de gaze naturale

  Conform Lege Nr. 108 din 27.05.2019 și Regulament HANRE nr. 112 din 19.04.2019

  Consumatorul final are următoarele Drepturi și Obligații

   

  Consumatorul final are următoarele obligații:

   

    să permită accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare amplasat pe proprietatea sa;

    să permită accesul echipei de intervenție a operatorului de sistem, după prezentarea legitimației, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparații, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor în instalațiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa;

     să anunțe imediat operatorul de sistem despre detectarea scurgerilor de gaze naturale survenite în instalațiile sale de gaze naturale, cât şi în instalațiile de gaze naturale din vecinătate;

    să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalația existentă, fără acordul preliminar al operatorului de sistem;

    să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acțiuni menite să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare; 

    să efectueze remedierea defecțiunilor în instalațiile sale de gaze naturale, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;

    să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;

    să sesizeze imediat operatorul de sistem în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate de către operatorul de sistem;

    să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul operatorului de sistem şi în reţelele de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorului final.

    să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar aparate şi utilaje care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze gazele naturale doar prin aparate omologate de gaze naturale, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;

  – să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate şi penalităţile calculate, conform condițiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;

    dacă nu mai doreşte să achiziţioneze gaze naturale de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale şi să achite integral furnizorului plata pentru gazele naturale consumate şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale;

    să asigure integritatea instalaţiilor de gaze naturale ce-i aparţin şi să le întreţină în stare de funcţionare normală. Lucrările de instalare, de modificare şi de reparaţie a aparatelor și a instalaţiilor sale de gaze naturale trebuie să fie efectuate numai de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. Instalarea şi/sau modificarea instalației de gaze naturale se efectuează în baza proiectului coordonat de operatorul de sistem. Înlocuirea unor aparate de gaze naturale cu alte aparate de gaze naturale de aceeași capacitate, conform proiectului, se efectuează de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. După executarea lucrărilor menţionate, consumatorul final informează operatorul de sistem şi furnizorul despre acest fapt;

    să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin operatorului de sistem şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final.

   

  Consumatorul final are următoarele drepturi:

   

     să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului;

     să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele de gaze naturale şi/sau din reţelele interne ale blocurilor de locuit;

    să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament;

    să solicite operatorului de sistem să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor din rețeaua de gaze naturale şi în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;

     să fie prezent la citirea indicațiilor, verificarea metrologică şi efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;

     să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, cu anunțarea în prealabil a acestuia.

     să aibă acces la reţelele de gaze naturale şi să consume gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți;
  să își aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor;
  să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea  contractului de furnizare a gazelor naturale;

     să schimbe furnizorul  în  condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;   

    să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 

    să solicite sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale; 

    să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, verificarea şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare; 

     să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale; 

    să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării gazelor naturale cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat ori a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;

    să solicite și să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului contractat, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind racordarea.

  Balti-Gaz