×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Aviz de racordare

  AVIZ DE RACORDARE

  Procedura de racordare la rețeaua de gaze naturale

  Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:

  1. depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
  2. eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;
  3. încheierea contractului de racordare între operatorul de sistem şi solicitant, achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare, după caz;
  4. proiectarea instalațiilor de gaze naturale;
  5. coordonarea documentației de proiect;
  6. executarea, recepția și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale.

  INFORMAȚIA DESPRE ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE

   

  Avizul de racordare se eliberează fără plată solicitantului, consumatorului final potențial, conform cererii depuse, în conformitate cu cerințele ”Legii cu privire la gazele naturale”, ”Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale”.

  Avizul de racordare este valabil 12 luni din data emiterii.

  Avizul de racordare își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

  1. la cererea solicitantului;
  2. la emiterea unui nou aviz de racordare pentru același loc de consum;
  3. la expirarea a 12 luni din data emiterii, dacă pe parcursul acestei perioade nu a fost elaborată documentația de proiect și nu a fost solicitată prelungirea avizului de racordare;
  4. în situația în care după emiterea avizului de racordare se impune schimbarea soluției tehnice de racordare, ca urmare a informațiilor prevăzute în avizele deținătorilor de utilități conform cerințelor specificate în certificatul de urbanism;
  5. în cazul în care a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a solicitantului – persoană juridică.

  Pentru eliberarea avizului de racordare la cerere se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

  În cazul gazificării unei case de locuit particulare:

  • copia buletinului de identitate al solicitantului;
  • copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru
  • copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele
  • mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
  • acordul proprietarului rețelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la rețeaua de gaze naturale, după caz.

  În cazul instalării aparatelor de utilizare pentru încălzire autonomă în apartamentul din blocul de locuit racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică:

  • copia buletinului de identitate al solicitantului;
  • copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
  • copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
  • acordul proprietarului rețelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.
  • actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

  În cazul gazificării unui cartier locativ sau unui grup de case:

  • procesul-verbal al adunării generale a consumatorilor potenţiali;
  • lista consumatorilor potenţiali;
  • acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale (după caz);
  • planul situaţional de plasare a obiectului;
  • altă informaţie suplimentară, necesară pentru eliberarea avizelor de racordare.

  În cazul gazificării obiectului persoanei juridice:

  • copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenţia Servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
  • copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv şi/sau asupra terenului;
  • planul de situaţie, cu amplasarea în zonă a construcţiilor;
  • copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
  • acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.

  Pentru gazificarea unei localități:

  • lista consumatorilor potențiali (numărul de gospodării, lista obiectelor bujetare, comunale, agricole, industrial ș.a.).
  • schema localității.

   

  Cererea pentru eliberarea avizului de racordare poate fi depusă la ”Centrul de relații cu consumatorii” a SRL ”Bălți-Gaz”, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae 43.

  Cererea pentru eliberarea avizului de racordare, însoțită de toate actele necesare, poate fi expediată prin intermediul poștei electronice: office@balti-gaz.md.

  Termenul de eliberare al avizului de racordare este stabilit de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare şi prezentarea actelor stabilite.

  Balti-Gaz