×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Obligațiile operatorului rețelei de distribuție a gazelor naturale

  Conform Legii Nr. 108 din 27.05.2019 și Regulamentului ANRE nr. 112 din 19.04.2019

  Operatorul de sistem are următoarele Drepturi și Obligații

  Operatorul de sistem are următoarele obligații:

  –  să deconecteze instalațiile de gaze naturale cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale;

  –  să întocmească actul de depistare a consumului de gaze naturale de către consumatorul final prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare a gazelor naturale (în continuare – act de depistare) şi să transmită furnizorului actul întocmit şi probele aferente;

  –  să citească lunar indicațiile echipamentelor de măsurare şi să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenele stabilite cu furnizorul, în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale;

  –  să transporte sau să distribuie gazele naturale conform prevederilor Legii cu privire la gazele naturale, prezentului Regulament și în condițiile contractului pentru prestarea serviciului încheiat cu utilizatorul de sistem;

  –  să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informații suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la rețelele de gaze naturale şi să răspundă în termenele stabilite de lege la reclamațiile depuse în scris;

  –  să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic 24/24 ore, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factura emisă de furnizor;

  – să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale, stabiliți în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat de Agenție;

  –  să presteze serviciul de transport sau de distribuție a gazelor naturale în mod continuu şi fiabil şi să restabilească în cel mai scurt timp posibil, livrarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din rețeaua de gaze naturale;

  –   să reconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale şi să reia livrarea gazelor naturale;

  –  să prezinte la solicitarea utilizatorului de sistem informații cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale livrate şi să examineze petițiile cu privire la calitatea şi regimurile de livrare a gazelor naturale în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale;

  –   să repare prejudiciile cauzate utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali;

  –  să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale livrate consumatorului casnic și să solicite efectuarea în termen a verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare a consumatorului noncasnic;

  –  să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice sau defectat nu din vina consumatorului casnic, iar în cazul în care în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică operatorul de sistem nu instalează un alt echipament de măsurare, operatorul de sistem restabilește evidența gazelor naturale consumatorului casnic în termen de cel mult 10 zile calendaristice;

  –   să permită accesul utilizatorului de sistem la echipamentul său de măsurare, fiind anunțat în prealabil;

  –  să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic în circumstanțele expuse în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019 din 19 aprilie 2019 și prezentul Regulament;

  –  să exploateze și să întrețină în condiții de siguranță, în stare bună de funcționare rețelele de gaze naturale și obiectele aferente lor ce îi aparțin sau cele aflate în posesie, inclusiv transmise la deservire tehnică stabilite prin prezentul Regulament, şi să asigure securitatea funcționării lor;

  –  să efectueze reparația și înlocuirea rețelelor de gaze naturale și a obiectelor aferente lor ce-i aparțin în caz de degradare, cu excepția situației deteriorării acestora de către alte persoane, cazuri în care aceştia sunt obligați să suporte integral cheltuielile generate;

  –  să efectueze controlul echipamentului de măsurare la solicitarea furnizorului, înainte de încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Concomitent cu controlul echipamentului de măsurare, operatorul de sistem verifică corespunderea instalaţiei de utilizare cu proiectul. În cazul în care instalaţia de utilizare nu corespunde proiectului, solicitantul îndeplineşte indicaţiile operatorului de sistem cu privire la eliminarea încălcărilor constatate, indicate în prescripţie;

  –  să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luând în considerație indicii de facturare și eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către operatorul de sistem a majorării neautorizate a debitului contractat sau racordării unor aparate de utilizare, fără acordul său, sau dacă au fost modificați indicii de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare;

  –  să efectueze evaluarea stării tehnice a locurilor de consum pentru care se va efectua furnizarea gazelor naturale și va întocmi un acord tehnic care va prevedea condițiile de realizare tehnică a contractului pentru locurile de consum, gestionate de consumatorul noncasnic/potențialul consumator noncasnic în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Copia acordului tehnic va fi prezentată de consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

   

  Operatorul de sistem are următoarele drepturi:

   

  –  să aibă acces la locul de consum pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale ce aparțin operatorului de sistem şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;

  –  să ceară strămutarea echipamentului de măsurare prin emiterea prescripției respective în cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile de gaze naturale ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final;

  –  să deconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;

  –  în cazul refuzului nemotivat de a permite accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare şi la instalațiile operatorului de sistem ce se află pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem va solicita asistență organelor de drept pentru a obține accesul;

  –  să primească gazele naturale de la utilizatorii de sistem la punctele de intrare în rețeaua de gaze naturale, volumele de gaze naturale fiind măsurate prin intermediul echipamentului de măsurare comercială instalat la stațiile de predare şi/sau punctele de măsurare;

  –  să sisteze livrarea gazelor naturale consumatorului final în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale;

  –  să solicite expertiza metrologică a echipamentului de măsurare al operatorului de sistem la care sunt racordate rețelele sale de gaze naturale. Expertiza metrologică se efectuează în prezența personalului acestuia.

  Balti-Gaz