×


  Sunt de acord cu termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor mele personale

  Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

  SIGURANȚĂ înseamnă VIAȚĂ

  Extras din ”Cerințele minime  de securitate

  privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”

  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 552 din  12.07.2017

  Secțiunea a 6-a. Conducte interioare de gaze

  625. Exploatarea aparatelor consumatoare de gaze și echipamentelor prevede:

  1) deservirea tehnică periodică;

  2) deservirea tehnică sezonieră – punerea în funcţiune şi debranşarea utilajului și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce funcţionează în perioada unui sezon, instalate în clădirile publice;

  3) reparaţia neprevăzută de plan și efectuată în baza cererilor – deservirea tehnică și reparația efectuate în baza cererilor.

  626. Debranşarea conductei de gaze sau aparatelor de utilizare şi punerea lor în funcţiune după lichidarea defectelor se efectuează prin întocmirea unui act.

  627. Furnizorii de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare a întreprinderilor specializate.

  628. Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze al clădirilor publice şi locative, unde sînt instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată de către întreprinderi specializate conform cererilor utilizatorilor.

  629. La exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ale consumatorilor noncasnici, controlul la etanşeitate se efectuează cel puțin o dată la 5 ani, inclusiv după finalizarea lucrărilor de reparaţie.

  630. Sînt supuse periodic verificărilor tehnice şi curăţării:

  1) coşurile de fum ale cuptoarelor de încălzire sezoniere şi celor de încălzire şi fierbere, încălzitoarelor de apă cu acumulare, cazanelor de încălzire a locuinţelor, indiferent de construcţia lor – înainte de sezonul de încălzire;

  2) coşurile de fum din cărămidă – cel puțin o dată în trimestru;

  3) canalele de ventilaţie, coşurile de fum din azbociment, argilă, precum şi cele fabricate din blocuri speciale de beton refractor, policlorură de vinil, inox, aliaje de metal, cocsal – cel puțin o dată în an.

  633. Verificarea tehnică primară şi după reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie trebuie să fie efectuată de către specialişti instruiţi şi atestaţi în ordinea stabilită, cu participarea administratorului imobilului cu destinație de locuință (beneficiarului). Rezultatele se perfectează printr-un act.

  635. În cazul depistării stării tehnice nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilație în procesul de exploatare, specialistul atestat care a efectuat inspectarea lor este obligat să preîntâmpine consumatorii, sub semnătură, despre pericolul utilizării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

  636. Actele incluzând rezultatul verificării tehnice trebuie să fie prezentate, fără întârziere, operatorului sistemului de distribuție, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru luarea măsurilor privind sistarea funcționării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

  637. În timpul iernii, cel puțin o dată în lună, proprietarii clădirilor trebuie să controleze și să curețe capetele coșurilor de fum și coturilor canalelor de ventilare, în scopul prevenirii înghețării şi poluării lor.

  638. Până la începerea lucrărilor de reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilație, întreprinderea sau instituția publică, proprietarul sau gestionarul locuinței sau clădirii de locuit trebuie să înştiinţeze operatorul sistemului de distribuție despre necesitatea deconectării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de la sistemele de alimentare cu gaze.

  639. Se efectuează verificarea tehnică primară pentru determinarea stării tehnice și necesității curățării coşurilor de fum și canalelor de ventilare în următoarele cazuri:

  1) înainte de punerea în funcțiune a coşurilor de fum și a canalelor de ventilare nou-construite și/sau montate;

  2) după reconstrucția coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

  3) după reparația coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

  4) în cazul în care în aceeași încăpere se montează suplimentar aparate consumatoare de combustibili gazoși.

  Atenție! Viața are prioritate!

  SRL ”Bălți-Gaz”, în calitate de operator al rețelei de distribuție, îndeamnă consumatorii să respecte cu strictețe cerințele de securitate.

  În vederea prevenirii incidentelor și avariilor, protecției sănătății și a mediului înconjurător, pentru exploatarea sigură și inofensivă a instalațiilor consumatoare de gaze, echipamentelor, canalelor de ventilație și coșurilor de fum Vă solicităm:

  – până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informați SRL ” Bălți-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze,

       – să prezentați la cererea reprezentantului SRL ” Bălți-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor și canalelor de evacuare a fumului, canalelor/sistemelor de ventilare.

         – să încheiați contracte privind deservirera tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu SRL ”Bălți-Gaz” conform prevederilor pct. 177 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale,aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

  Administrația SRL ”Bălți-Gaz”. Telefoane de contact (0231)52201, (0231)52209

  Balti-Gaz